1. PODZIAŁ JACHTÓW, ZGŁOSZENIA
 2. W regatach IX Żeglarskiego Pucharu Kaszub 2023 (ŻPK) jachty klasyfikowane będą w następujących klasach i grupach:
 3. Optimist z podziałem na grupy zaawansowania:

– Szkółka Żeglarska (grupa D – debiutanci) – zawodnicy początkujący do 1 roku stażu żeglarskiego

– Zaawansowani (grupa C) – zawodnicy sprawnie żeglujący na trasie regatowej

 1. Cadet
 2. Open łodzie otwartopokładowe – młodzież do lat 23 (Open U24):
 3. Jeżeli w regatach przewidziany jest start Optimista gr.B zaliczanego do Pucharu Polski PSKO i zawodnicy grup C i B startują razem, to do klasyfikacji generalnej ŻPK wprowadzane są wyniki zgodnie z klasyfikacją łączną obu grup. Organizator ma prawo do podziału na grupę C i grupę B startujące oddzielnie i w takim przypadku do klasyfikacji generalnej ŻPK wprowadzone zostaną tylko wyniki grupy C.
 4. W grupie Open U24 sklasyfikowane zostaną załogi, w których żadna osoba z załogi nie ma więcej niż 23 lata (rocznik 2000 i młodsi).
 5. Organizatorzy poszczególnych regat mogą włączać do programu start innych klas niezaliczanych do punktacji generalnej cyklu ŻPK (np. Omega, Open, Korsarz i inne).
 1. UCZESTNICTWO

    

 1. Załoga jest dopuszczana do startu w regatach na podstawie zgłoszenia do regat w czasie i miejscu określonym w Zawiadomieniu o Regatach.
 2. Przypisanie do klasy lub grupy zaawansowania nastąpi na podstawie wpisu sternika lub trenera w zgłoszeniu do regat.
 3. Warunkiem startu młodzieży poniżej 18 roku życia jest sprawowanie opieki przez trenera lub opiekuna wraz z zabezpieczeniem ratowniczym podczas regat.
 4. Wszystkie łodzie trenerskie muszą być zgłoszone do regat (akredytacja łodzi trenerskiej) i podporządkować się poleceniom Sędziego Głównego regat w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej.
 5. W przypadku wycofania się z wyścigu lub uczestnictwa w regatach sternik lub trener zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Komisji Regatowej.
 6. Skład załogi w trakcie regat nie może ulegać zmianie. W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, choroba) Komisja Regatowa może wyrazić zgodę na zmianę załoganta. Nie zmieni to ilości uzyskanych punktów w klasyfikacji klubowej.
 • PRZEPISY I REGULACJE
 1. IX Żeglarski Puchar Kaszub jest cyklem regat, zgodnie z kalendarzem, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Ramowy program regat dwudniowych: 1. Piątek 1700-1900 – zgłoszenia, 2. Sobota 0800-1000 zgłoszenia, 1100-1600 wyścigi, 3. Niedziela 1000-1500 wyścigi, 1600 – zakończenie regat.
 2. Dopuszcza się ujęcie w kalendarzu IX ŻPK imprez towarzyszących nie wliczanych do klasyfikacji generalnej.
 3. Organizator zobowiązany jest do opublikowania Zawiadomienia o Regatach (ZoR) na minimum 2 tygodnie przed terminem imprezy (zalecane 4 tygodnie).
 4. Regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa, Zawiadomieniem o Regatach, Instrukcją Żeglugi oraz niniejszym Regulaminem ŻPK.
 5. Minimalna ilość w danej grupie startowej dla uznania ważności w regatach to 3 startujące łodzie, z których każda ukończyła co najmniej 1 wyścig.
 6. Załogi jachtów startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zgłaszając się do regat sternik (lub opiekun nieletniego) zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie regat.
 7. Sternik jachtu jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie jachtu do regat, zgodność z obowiązującymi przepisami klasowymi oraz za jego wyposażenie w odpowiednie środki ratunkowe.
 8. Zaleca się ubezpieczenie sternika od odpowiedzialności cywilnej. Zaleca się wykupienie w Polskim Związku Żeglarskim licencji zawodnika, sportowej lub amatorskiej.
 9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub sprzętu, poniesione lub wyrządzone przez uczestnika przed, w trakcie lub po zakończeniu regat.
 10. Trenerzy podczas zgłaszania zawodników klasy Optimist do grup winni kierować się zasadą „Fair play”. Intencją podziału na grupy jest zapewnienie uczciwej konkurencji, dobrej zabawy i satysfakcji z udziału zgodnie z poziomem wyszkolenia. Zawodnicy kiedykolwiek sklasyfikowani w ŻPK w gr.C lub w rankingu gr.B PSKO nie mogą startować w gr.D. Również zawodnik, który wystartował w ubiegłorocznej edycji w gr.D musi być zgłoszony do gr.C aby być sklasyfikowanym w cyklu ŻPK.
 11. Kwalifikacja do grup zaawansowania w klasie Optimist następuje na podstawie wniosku trenera podczas zgłoszenia do regat. Każdy trener może zgłosić do Komisji Regatowej wniosek o zmianę grupy z początkującej (D) na zaawansowaną (C) przez zawodnika innego klubu w przypadku stwierdzenia, niezgodności z pkt. III 10.
 1. KLASYFIKACJA CYKLU ŻPK
 2. W regatach zaliczanych do ŻPK prowadzona będzie klasyfikacja w klasach Optimist

(z podziałem na grupy zaawansowania D i C), Cadet, Open Młodzież U24.

 1. Za zajęte miejsce w regatach sternik jachtu sklasyfikowanego w danych regatach, będzie otrzymywał punkty wg zasady: 1 miejsce 100 pkt., 2 miejsce 99 pkt., 3 miejsce 98 pkt., itd……. Każde następne miejsce pomniejszane jest o 1 pkt. Zawodnik/załoga która nie ukończyła ani jednego wyścigu nie jest klasyfikowana i nie uzyskuje punktów.
 2. Do końcowej klasyfikacji IX Żeglarskiego Pucharu Kaszub 2023 i wyłonienia zwycięzców w każdej z klas, przyjmuje się sumę punktów uzyskanych przez sternika z danej klasy, w poszczególnych startach w regatach cyklu ŻPK 2023 z odrzuceniem najgorszego wyniku. W przypadku nierozegrania regat z jakichkolwiek przyczyn ilość imprez liczonych do klasyfikacji cyklu będzie przebiegać według zasady: 4 rozegrane – 3 liczone, 3 rozegrane – 2 liczone, 2 rozegrane – 2 liczone, 1 rozegrane – 1 liczona.
 3. W przypadku remisów decyduje ilość lepszych miejsc. Gdy dalej nie przynosi to rozstrzygnięcia decyduje lepsze miejsce w ostatnich regatach cyklu dla danego remisu.
 1. TYTUŁY, NAGRODY CYKLU REGAT ŻPK
 2. Zwycięzca danej klasy/grupy, otrzymuje tytuł Mistrza IX Żeglarskiego Pucharu Kaszub, zdobywca drugiego miejsca – tytuł Wicemistrza IX Żeglarskiego Pucharu Kaszub, zdobywca trzeciego miejsca – tytuł Drugiego Wicemistrza IX Żeglarskiego Pucharu Kaszub.
 3. Nagroda w klasyfikacji klubów zostanie przyznana pomorskiemu klubowi, który zgromadzi największą ilość punktów. Za każdego startującego i sklasyfikowanego zawodnika w konkurencjach młodzieżowych w każdych regatach cyklu ŻPK klubowi będzie przyznawany 1 pkt.
 4. Zwycięzca Żeglarskiego Pucharu Kaszub w grupie Open U24 nabywa prawo do reprezentowania ŻPK na regatach o Puchar Prezesa PZŻ organizowanych przez Polski Związek Żeglarski. Gdyby ten nie wyraził chęci startu prawo nabywa kolejny sklasyfikowany w grupie Open U24. ŻPK może reprezentować tylko jedna załoga po deklaracji poniesienia kosztów wpisowego.
 

 

 

 

 Gdynia 01.02.2023